گيهان و خوانندگان- يك

Tuesday, September 15, 2009

منافقين بدانند، روز قدس روز نجات اسلام است، نه روز نجات ايران. پس اگر در اين روز نيروهاي نفوذي و خودسر موجبات هلاكت عده اي از اغتشاش گران را فراهم آوردند، دنبال صورت مساله نگردند و بدانند كه اين بار هيچ اسنادي در اين زمينه موجود نيست.
با تشكر از روزنامه ي مردمي شما، هلاكوخان

0 comments: