دلم براشون مي سوزه

Saturday, September 26, 2009

خدايا... كاش آن روز كذايي، پيچ از پايه ام مي كندي تا رها شوم، زجر نكشم و خفت به جان نخرم...
.
.
.
گوشه اي از درد دل يك صندلي به نمايندگي از ساير همكاران مستقر در سازمان ملل متحد

0 comments: