يعني خودشه؟

Wednesday, September 9, 2009

مطمئنين كه الان ضرغامي رئيس صدا و سيماست؟ يعني ممكنه اينقدر خوب بتونه با برنامه هاش در مردم تنفر ايجاد كنه!؟