تاكسي نوشت- يك

Thursday, September 3, 2009

راننده تاكسي سر هر پيچ و موقع عبور از هر تقاطع بسم الله مي گفت و صلوات مي فرست، بعد مي پيچيد و رد مي شد. خدا رو شكر كه خدا صداش رو مي شنيد، وگرنه تا برسم به مقصد بيست و پنج بار مرگ بر اثر تصادف يا انحراف به چپ رو تجربه مي كردم!

0 comments: