رسيدن به خير

Wednesday, September 2, 2009

مكالمه تلفني:
- سفر خوش گذشت؟ چيكار داري مي كني؟
+ بد نبود، دارم چمدون- ممدون هامو باز مي كنم
- حالا چمدونا يه چيزي، ولي مواظب باش مَمِدون هات رو باز مي كني، نيفتن بيرون!

0 comments: