دلم ريش شد

Wednesday, September 2, 2009

اونايي كه توي گروه تواشيح (سرودهاي مذهبي به زبان عربي) صداشون رو نازك مي كنن و قاطي بقيه صدا كلفت ها مي خونن! اگه شنيدن صداي آواز زن گناه داره، پس شنيدن صداي مردي كه اداي زنها رو درمياره گناه نداره؟

0 comments: