چند سال بعد در چنين روزي

Tuesday, September 1, 2009

ما به خرداد و تير و مرداد و شهريور و مهر و آبان و آذر و دي و بهمن و اسفند و فروردين و ارديبهشت پر از حادثه عادت داريم!

0 comments: