آيا هنوز هستند؟

Tuesday, September 1, 2009

كساني كه فيلم مورد علاقه اشان تايتانيك باشد!؟
.
.
.
و حتا برايش گريه كنند!؟
و حتا آهنگش را گوش كنند!؟
و حتا پوسترش را به اتاق و ماشين شان بچسبانند!؟

0 comments: