اللهم فكّ كل اسير

Saturday, August 1, 2009

1 comments:

مسیح بر کوه زیتون said...

از این عکس خوشم میاد.
مثل جراحی بینی که میگن بعد از عمل و قبل از عمل. ابطحی هم قبل از زندادن بعد از زندانه.