گريه به‌جاي خنده

Monday, April 5, 2010

ميخوام بزنم تو دهن اوني كه براي اولين بار اثبات كرد هنگام خنده فلان‌قدر عضله صورت كار مي‌كنه و هنگام اخم صدهزار تا عضله! دلم مي‌خواد گاهي وقتا يك ميليون از عضله‌هاي بدنم رو به حركت بندازم تا اخم كنم و حتا گريه كنم...

0 comments: