درست بزن وسط قلبم

Saturday, April 24, 2010

آدم اگر مي‌خواد تو جنگ تن به تن و به روش گلادياتورها بميره، خدا كنه حريفش هيفا وهبي بشه!

0 comments: