نامبرده در اصفهان

Saturday, April 10, 2010

نامبرده در اصفهان به مدت سه ماه به استخدام شركتي خصوصي درآمده كه كار اصلي وي تكان دادن منارجنبان براي بازديدكننده‌ها، هر يك ساعت يكبار مي‌باشد.
نامبرده اصفهان را به مقصد شيراز ترك مي‌كند...
.
.
.
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: