خوشبختي يعني همين

Saturday, April 24, 2010

نشستم پشت كامپيوتر، ميگم يه چاي مياري؟
ميگه از چاي بهتر بيارم؟
ميره با يه بشقاب هندونه كه از قرمزي برق ميزنه مياد...
هندوانه نوبر كردم، آي چسبيد...
خوشبختي يعني همين!

0 comments: