يك سوال پليسي

Tuesday, April 27, 2010

آخرش نفهميدم كه چه جوري با شليك يك گلوله به سمت قفل در، در باز ميشه؟!