اميد ِ من

Monday, April 26, 2010

اميد اگه قول بده كه پشت موهاش رو كوتاه كنه و وقتي از حموم مياد سشوار نكنه، قول ميدم عاشقش بشم...!

0 comments: