فيلمفارسي- نه

Sunday, April 25, 2010

هنرپيشه از روبرو با شليك يك گلوله به بدنش مجروح مي‌شود. هنگام برخورد گلوله، محل اصابت گلوله، از زير لباس منفجر شده و خون به بيرون پرتاب مي‌شود!

0 comments: