اول يكي، بعد تمام ظرفش

Saturday, April 24, 2010

نمي‌دونم اولين بار كدوم كارگردان به فكرش رسيد كه بهترين راه براي نشون دادن عشق و علاقه دو نفر هنگام تماشاي فيلم، پرتاب چس فيل به طرف همديگه است؟

0 comments: