نوستال دوران جاهليت- بيست و نه

Thursday, April 8, 2010

عصرهاي جمعه، سريال «هشدارهاي پليس»، توش «آقاي كمالي» با اون سر كچلش هميشه آدم بده بود!
فقط به اميد اين سريال، عصرهاي نكبت جمعه رو تحمل مي‌كردم تا شايد چند تا «هفت تير كشي» و تعقيب و گريز ببينم و كلي پليس بازي كنم... و فردا تو مدرسه درباره‌اش بحث كنيم!

0 comments: