نامبرده در مشهد

Wednesday, April 14, 2010

نامبرده پس از رسيدن به مشهد وارد حرم شده و شغل جديد خود را پيدا مي‌كند. وي هر سي ثانيه يكبار دستور صلوات داده و از اين طريق مي‌تواند مخارج زندگي خود را دربياورد.
نامبرده پس از يك ماه به دليل گرفتگي صدا كار خود را رها كرده و به سمت شمال حركت مي‌كند...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: