آقا داماد و راديو

Monday, April 12, 2010

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ كارمند راديو هستن... تو «صبح جمعه با شما» سوت ِ بلبلي مي‌زنن. دختر خانوم شما چي؟
- اتفاقا همكار آقازاده‌ان، تو دوبله‌ي كارتونها صداي جيرجيرك و گنجشك درميارن!
+ چه تفاهمي!

0 comments: