با احتياط كات كنيد

Sunday, April 25, 2010

دختر: ما ديگه بايد كات كنيم...
پسر:... باشه
دختر: كات!
پسر: آخ! لامصب منظورت اين بود؟!

0 comments: