خدايا تهران نلرزه

Thursday, April 29, 2010

اگه خداي نكرده تهران زلزله بياد، جدا از خطرات و تلفاتش، ديگه كي ميتونه جلوي احمدي نژاد رو بگيره كه ادعاي پيغمبري ميكنه و ميگه من كه گفته بودم!