همجسم گرا

Thursday, April 29, 2010

- مي‌خوام وقتي ازدواج كردم سه تا بچه بيارم، دختر، روي هركدوم اسم يكي از دوست دخترهام رو بذارم: ساناز و نوشين و غلوم سياه!

0 comments: