شلپ و شولوپ

Monday, April 19, 2010

چرا بعضيها (مخصوصا پيرمردها) فكر ميكنن وقتي رفتن توالت و گلاب به روتون...، خودشون رو هرچي محكمتر و با سر و صداتر بشورن، تميزتر ميشن؟!

0 comments: