انتر جوجه

Tuesday, April 27, 2010

گاهاَ ديده شده كه اَلپر جوجه خوشمزه‌تر از اكبر جوجه است!

0 comments: