فيلمفارسي- هشت

Thursday, April 15, 2010

هنرپيشه دستپاچه است و روزنامه را برعكس دستش گرفته، به چشمانش نزديك كرده و مشغول مطالعه است، زيرچشمي هم طرف مقابل را مي‌پايد. طرف مقابل مي‌آيد و با لبخند معني‌داري روزنامه را درست به دست هنرپيشه مي‌دهد!

0 comments: