نامبرده در بندرعباس

Thursday, April 22, 2010

نامبرده در بازار بندرعباس مغازه‌اي اجاره كرده و كيت‌كت اصل و سس فلفل مي‌فروشد تا جايي كه با سودش مي‌تواند براي خود اتومبيلي تهيه كند.
نامبرده از آنجا عازم يزد مي‌شود...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: