زلزله‌هاي جمعه

Sunday, April 25, 2010

- شما بايد براي جلوگيري از زلزله كه بر اثر زنا به وجود مي‌آيد هر روز صدقه بدهيد، صبحها، شبها، نصفه شبها، سحر، دم غروب، سر ظهر، ... هر وقت كه مي‌توانيد بايد صدقه بدهيد... حالا اگر صد دقيقه نشد؛ اقلا نود دقيقه كه بدهيد... وگرنه اين دشمن با زلزله‌هاي ددشمشدنشدانه ما را از پاي درخواهد آورد!
يعني اينا اگه يه هفته خفه-خون بگيرن، مي‌تونن گندكاريهاشون رو ماستمالي كنن، حيف كه نمي‌گيرن!

0 comments: