صرفه‌جويي در مصرف پيشگيرانه

Saturday, April 24, 2010

نصفه شب، داخلي، اتاق هتل. دو زوج تازه عروس و داماد با هم به ماه عسل آمده‌اند. زنگ تلفن يكي از اتاقها به صدا درمياد:
- بله؟
+ حميد خوابي؟
- مرگ، نصفه شبه، معلومه كه خواب بودم!
+ ببخشيد، مي‌خواستم ببينم كان*دوم داري؟
- نه، سر شب تموم شد، ولي يه دونه استفاده‌كرده دارم، مي‌خواي؟
+ خاك بر سرت!

0 comments: