فيلمفارسي- هفت

Thursday, April 8, 2010

حداقل دو هنرپيشه، درحال حرف زدن درمورد چيز مهم (يا حتي غير مهمي) هستند، هر جمله ديالوگشان را كه مي‌گويند، يك بار دور هم مي‌چرخند، هي پشت سر هم مي‌روند و هي روبروي هم. نمي‌تونن عين دو تا آدم چشم تو چشم هم حرف بزنن، بايد هي وول بخورن و دور هم بگردن!

0 comments: