حقيقت تلخ

Wednesday, April 21, 2010

و چه ساده‌اند آناني كه مي‌پندارند درون كالباس پسته است و باقالي نيست...
!

0 comments: