لذتش بيشتر بود

Monday, April 12, 2010

قبول دارين وقتي با نامزدتون‌(!) كه هنوز رسمي نشدين تو تاكسي نشستين و دستش رو يواشكي مي‌گيرين و مواظبين تا كسي نبينه، لذتش بيشتر از اونيه كه باهاش ازدواج كنين و بيست و چهار ساعت تو خونه با هم زندگي كنين؟!

0 comments: