دستش رو شده

Monday, April 19, 2010

تهرانيها... تهرانيها... منتظر باشيد... امسال حواستان را بيشتر جمع كنيد... «پديده شانديز» كه در مشهد ترتيب مسافران را داده بود، به تهران مي‌آيد...!

0 comments: