نوستال دوران جاهليت- سي و يك

Wednesday, April 28, 2010

اون زمانها كه به جاي پرينت گرفتن «تحقيق» مدرسه‌مون، روي جلدش رو با ماژيك و شابلون و لتراست مي‌نوشتيم و متنش رو با خودكار و خوش‌خط...

0 comments: