نامبرده در كيش

Tuesday, April 20, 2010

نامبرده در كيش همزمان در دو مكان استخدام مي‌شود. صبح تا ظهر در پارك دلفين‌ها مسئول تشويق دلفين «سالي» شده و عصر تا نصفه شب هم در رستوران شانديز مسئول تشويق خواننده‌ها مي‌شود.
نامبرده به علت خستگي مفرط از آنجا راهي بندرعباس مي‌شود...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: