شال ِ شـُل

Wednesday, April 7, 2010

فكري به حال ما بنما... تويي كه شالت رو شل مي‌بندي كه گردنت تا بناگوشت و گوشواره‌هاي بزرگت هم ديده ميشه...
!

0 comments: