نامبرده در تهران

Thursday, April 8, 2010

نامبرده وارد تهران شده و براي گذران زندگي به شغل‌هاي زير رو آورد:
فروش ساندويچ سالاد الويه‌ي دست‌ساز در چهارراه‌ها و به نام خيريه، فروش گاوصندوق در حاشيه اتوبان همت، و فرياد زدن «بدو تست جديد رسيد» در ورودي پاساژهاي خيابان انقلاب.
نامبرده پس از يك ماه از تهران به‌سوي اصفهان حركت مي‌كند...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: