عروس خانوم كارمند

Wednesday, April 7, 2010

- حالا شما بفرماييد عروس خانوم چه كاره‌ان؟
+ والا كارمندن، كارمندِ بانك...
- به‌به چه خوب! كدوم شعبه به سلامتي؟
+ راستش... تو بانك اسپرم كار مي‌كنن...
- خدا مرگم بده، پاشيم بريم... چه بي‌حيا...

0 comments: