بفرما تيكه

Saturday, April 3, 2010

- همسايه‌مون تيكه آورده، بايد زنگ بزنم به 110
+ ولش كن، به تو چه؟
- خوب نامرد يه تعارف نزد!

0 comments: