تازه... سقفش هم پارچه‌اي بود

Saturday, April 3, 2010

شايد هنوز به دنيا نيومده بودين، زمانيكه ما پشت فرمون ژيان مي‌نشستيم و دنده‌اش رو مثل «گلنگدن» عوض مي‌كرديم و باهاش كلي پز مي‌داديم!

0 comments: