دسپرادو

Tuesday, April 6, 2010

دوست دارم وقتي بزرگ شدم، برم يه گيتار با اين جعبه‌هاي سفت بخرم، بعد يه مسلسل گير بيارم، بذارم توش. تو خيابون راه بيفتم، بعد وقتي يه صحنه ديدم كه اعصابم خورد شد، با يه انگشت در جعبه رو باز كنم، مسلسل رو دربيارم و مردم رو ببندم به گلوله! راستي بايد موهام رو هم بلند كنم...

0 comments: