دوستی‌های قیمتی

Monday, January 3, 2011

یه زمانی برای یه انی یه شیشه عطر گرون کادو خریدم. بعد چون طرف ان بود، به فروشنده گفتم قیمتش رو پاک نکنه تا اون انه بفهمه چقدر خرجش کردم. بعد که بهش هدیه دادم، فرداش گفت بوش رو دوست نداشتم و رفتم عوضش کردم و به جاش یکی دیگه خریدم. برده بود همونجایی که خریده بودم و فروشنده هم زارت گذاشته بود کف دستش که اون آقاهه گفت قیمتش رو نکنم!
هیچی دیگه، قضیه گوزپیچ شد!

0 comments: