این زرت

Sunday, January 2, 2011

یکی به من بگه کاربرد دکمه Insert تو صفحه کلید چیه؟ صد هزار بار پیش اومده بیست صفحه چیزی نوشتم، اشتباهی به جای دیلیت، دستم خورده به اینسرت، بعد که نگاه کردم دیدم نصف متن پاک شده!