پس با دست هل بدن بره پایین؟

Saturday, January 1, 2011

روی فلاش تانک اداره نوشته بود:
همکاران گرامی و ارباب رجوع محترم؛ جهت صرفه‌جویی در مصرف آب و در راستای هدفمندی، لطفا پس از اتمام کارتان، سیفون را نکشید!
زیر کلمه نکشید هم خط کشیده بود!

0 comments: