توپی که چیزی را نمی‌شکست

Friday, January 21, 2011

وقتی شما هم بچه بودین و جوراب‌هاتون رو تو هم گوله می کردین و توپ درست می‌کردین و توی هال خونه‌تون فوتبال بازی می‌کردین، مامان‌تون نفرین‌تون می‌کرد یا نه؟!

1 comments:

Anonymous said...

آخ آره ، ولی ما تو اتاق بازی میکردیم کسی به کارمون کار نداشت؛ چه حالی ام میداد