پس از تمام شدن آذوقه‌ها، اتفاق خواهد افتاد

Sunday, January 2, 2011

فکر کنم دیگه کم‌کم باید به اون سیستم قدیمی ِ «هوا خوردن و کف ریدن» رو بیاریم...!

0 comments: