بوق- واقعی

Thursday, January 20, 2011

راننده تاکسی از اون جوادهای جاهل، اعصاب هم نداره: بوقم خراب شده... لامصب وقتی بوق نداری، انگار لالی... تو این مملکت جهان سوم(!) باید برای عقبت هم بوق بذاری که نیان از پشت بهت بزنن...!

0 comments: