بابام و صندوق صدقات

Thursday, January 6, 2011

دارن تعریف می‌کنن که دزدی رو دیدن که با سیخ از صندوق صدقات پول می‌دزدیده، بابام میگه: خوب کاری می‌کرده، به جای اینکه این پولها بره لبنان و ونزوئلا، رسیده دست مستحق!