خواجه در فکر نقش ایوان است

Monday, January 10, 2011

خبر اول: دشمن... فتنه... بصیرت... جنگ نرم... فصل‌الخطاب... در جمع مردم قم... سران فتنه... توطئه... بیداری... بصیرت... دشمن...

خبر دوم: سقوط هواپیمای بوئینگ و کشته شدن تعدادی از هموطنان‌مان...

می خوام سرم رو بکوبم به صفحه تلویزیون...