قرچ قروچ

Thursday, January 27, 2011

صداهای ماندگار:
زمستون: صدای قرچ قروچ راه رفتن روی برف تازه...
پاییز: صدای قرچ قروچ برگ‌های زرد...
تابستون: صدای قرچ قروچ گاز زدن گوجه سبز...
بهار: صدای قرچ قروچ آجیل عید!

3 comments:

سوگل said...

پاییز که دیگه صدای خش خش برگهای زرده!

Anonymous said...

تمام فصول: صدای قرچ قروچ به زور پاره کردن لباس یک دختر یا پسر خوشگل برای ...!؛

Anonymous said...

ببین
اونی که صداشو عید ها میشنوی اینطوری
تند بخون
تیک چیک چیک چیک چیکادامه حدس شغل شما

حتما خط نگهدار تاکسی نیستی